Obračun plaća


  • izrada isplatnih lista
  • izvještaji za potrebe REGOS-a
  • izrada izvještaja za statističke potrebe (SPL)
  • izrada izvještaja za Poreznu upravu (ID)
  • obračun naknada za refundaciju od ZOI
  • obračun bolovanja
  • ispisi virmanskih naloga za poreze i doprinose